اعضای هیئت مدیره

نام عضو

شماره ثبت/کدملی

نام نماینده

سمت

موظف/غیرموظف

ره نگار خاورمیانه پارس

429795

امین کامرانی

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

گسترش پایاصنعت سینا

78804

سعید بیات ورحقی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

موظف

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

10100171920

سعید اسدی

عضو هیئت مدیره

موظف

پیوند تجارت آتیه ایرانیان

480658

محمد انصافی

عضو هیئت مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری ملی ایران

1818061724

زهره گنجه

عضو هیئت مدیره

غیرموظفکلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017