اعضای هیئت مدیره

نام عضو

شماره ثبت/کدملی

نام نماینده

سمت

موظف/غیرموظف

گسترش پايا صنعت سينا

78804

امین کامرانی

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

سعید بیات ورحقی

0056410603

سعید بیات ورحقی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

موظف

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

1689179831

جواد نصیری

عضو هیئت مدیره

موظف

گسترش پايا صنعت سينا

78804

حسین تورنگ

عضو هیئت مدیره

غیرموظف

سرمایه گذاری ملی ایران


زهره گنجه

عضو هیئت مدیره

غیرموظفکلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017